شماره مطلب: 3248

A Critical Companion to Zoosemiotics

نویسنده: 
Dario Martinelli
انتشارات: 
Springer
تعدات صفحات: 
368
موضوع: 
یک همبستگی انتقادی به زوزیمیویتها
کارگروه: 
حجم: 
2.53MB