شماره مطلب: 3391

Plant Mitochondria

نویسنده: 
Frank Kempken
انتشارات: 
Springer
تعدات صفحات: 
550
موضوع: 
گیاه میتوکندریا
کارگروه: 
حجم: 
7.35MB