نام کتاب: نويسنده:
دكتر رضا حق پرست
تاريخ انتشار:
1390
انتشارات:
معاونت موسسه تحقيقات كشاورزي ديم
تعدات صفحات:
94
حجم:
4.7MB
موضوع:
اهميت توليد و تجارت نخود