شماره مطلب: 335

کاربرد عملی تصاویر ماهواره اي در شبکه هاي آبیاري وزهکشی

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 264

مطالعه کمی و کیفی فیتوپلانکتون ها طی ماه هاي پرورش در استخرهاي خاکی ماهیان گرمابی کارگاه سیجوال

این مطالعه به منظور بررسی کمی و کیفی جمعیت فیتوپلانکتون هاي استخرهاي پرورشی گرمابی طی 4 ماه پرورش(اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد 1390 ) در استخرهایی با توان تولید متفاوت فیتوپلانکتون مطابق با مشاهدات عینیمتخصصین کارگاه (ضعیف، متوسط، خوب) انجام گرفت. نتایج بیانگر آن بود که در میان شاخه هاي فیتوپلانکتونیبا فراوانی Cyanophyta شناسایی شده در طی ماه هاي پرورش، بیش ترین و کم ترین درصد فراوانی به ترتیب به شاخه0 درصد تعلق داشت. بیش ترین و کم ترین تنوع فیتوپلانکتونی / با فراوانی 67 Chlorophyta 54/48 درصد و شاخهبه ترتیب در ماه اردیبهشت با 41 جنس و خرداد با 27 جنس مشاهده شد.
شماره مطلب: 263

بررسی فون بنتیک استخرهاي پرورش میگوي سایت دلوار بوشهر و رابطه آن با تولید میگو

این تحقیق در استخرهاي پرورش میگوي سایت دلوار بوشهر در خلال بهمن ماه 1388 تا آذر 1389 طینمونه برداريهاي ماهیانه ماکروفونها و میوفونهاي بستر 6 استخر از دو مزرعه مورد شناسایی و شمارش قرار گرفتند.در هر بار نمونه برداري عوامل محیطی شوري، اکسیژن و شرایط آب و هوایی ثبت گردید. در بررسی ماکروفونهاپرتاران، شکم پایان و دوکفهايها گروه هاي غالب بودند و بیشترین فراوانی میوفونها در ماه هاي خرداد و تیر بودهاست.

صفحه‌ها