شماره مطلب: 3489

راهنمای پرورش ماهی گرم آبی

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 3488

راهنمای سیب زمینی (کاشت، داشت، برداشت)

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 3487

راهنمای پیاز (کاشت، داشت، برداشت)

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 3486

راهنمای پروار بندی گوساله

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 3485

راهنمای پرورش شتر

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 3484

راهنمای پرورش شتر مرغ

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 3483

راهنمای پرورش بوقلمون

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 2671

تسهیل گری

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 2613

راهنمای پرورش شتر (بخش اول)

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 2612

راهنمای پرورش شتر (بخش دوم)

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 2095

asdasd test

awedas
شماره مطلب: 2009

راهمای پرورش ماهیان سردآبی

كشور ايران كه وسعت آن نزديك به 165 ميليون هكتار مي باشد سرزميني مرتفع است،15 درصد آن در / به طوريكه بيش از نيمي از اين كشور كوهستاني است و بيش از 753 درصد آن در اراضي با ارتفاع بين 1000 تا / اراضي با ارتفاعي بيش از 2000 متر و 32000 متر قرار گرفته است (جغرافياي آ ب هاي ايران 1386 ). از منظر آبي نيز بر اساسگزارش وزارت نيرو ميانگين بارندگي در مناطق كوهستاني كشور 365 ميلي متر م ي باشدكه حجم آب حاصل از اين بارش به 310 ميليارد متر مكعب مي رسد.
فایل پیوست: 
شماره مطلب: 2008

راهنمای نخود (کاشت، داشت، برداشت)

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 2007

راهنمای پسته (کاشت، داشت، برداشت)

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 2006

راهنمای کشت و کار گندم

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 2005

راهنمای کشت و کار انگور

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 1685

راهنمای پرورش زنبور عسل

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 1684

راهنمای پرورش گوسفند و بز

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 616

روش ساده زنبورداری

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 605

آفات مهم مرکبات

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 595

راهنمای بیوشیمی

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 566

کشاورزی واب وهوا

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 363

علایم بیماری های قارچی

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 327

گزارش شوراي ملي نخود ايران

فایل پیوست: 
شماره مطلب: 302

سالنامه آماری آب کشور

شماره مطلب: 277

Water and Cereals in Drylands

The world’s food supply is obtained either directly or indirectly from the abundance of plantspecies, but fewer than 100 are used for food. Worldwide, about 50 species are cultivated actively,and as few as 17 species provide 90 percent of human food supply and occupy about 75 percentof the total tilled land on earth. Eight cereal grains –wheat, barley, oat, rye, rice, maize, sorghumand millet– provide 56 percent of the food energy and 50 percent of the protein consumed onearth (Stoskopf, 1985).

صفحه‌ها