شماره مطلب: 264

مطالعه کمی و کیفی فیتوپلانکتون ها طی ماه هاي پرورش در استخرهاي خاکی ماهیان گرمابی کارگاه سیجوال

نویسنده: 
سارا حق پرست
انتشارات: 
مجله شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر
تعدات صفحات: 
15
این مطالعه به منظور بررسی کمی و کیفی جمعیت فیتوپلانکتون هاي استخرهاي پرورشی گرمابی طی 4 ماه پرورش(اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد 1390 ) در استخرهایی با توان تولید متفاوت فیتوپلانکتون مطابق با مشاهدات عینیمتخصصین کارگاه (ضعیف، متوسط، خوب) انجام گرفت. نتایج بیانگر آن بود که در میان شاخه هاي فیتوپلانکتونیبا فراوانی Cyanophyta شناسایی شده در طی ماه هاي پرورش، بیش ترین و کم ترین درصد فراوانی به ترتیب به شاخه0 درصد تعلق داشت. بیش ترین و کم ترین تنوع فیتوپلانکتونی / با فراوانی 67 Chlorophyta 54/48 درصد و شاخهبه ترتیب در ماه اردیبهشت با 41 جنس و خرداد با 27 جنس مشاهده شد.
حجم: 
894KB