شماره مطلب: 335

کاربرد عملی تصاویر ماهواره اي در شبکه هاي آبیاري وزهکشی

نویسنده: 
کاظم طرفی-آرش محجوبی
تعدات صفحات: 
8
موضوع: 
علوم و مهندسی آب
کارگروه: