شماره مطلب: 3362

Molecular Biology in Plant Pathogenesis and Disease Management

نویسنده: 
P. Narayanasamy
انتشارات: 
Springer
تعدات صفحات: 
257
موضوع: 
زیست شناسی مولکولی در پاتوژنز گیاهی و مدیریت بیماری
کارگروه: 
حجم: 
6.46MB