شماره مطلب: 3363

Molecular Biology in Plant Pathogenesis and Disease Management

نویسنده: 
P. Narayanasamy
انتشارات: 
Springer
تعدات صفحات: 
335
موضوع: 
بیولوژی مولکولی در پاتوژنز گیاهی و مدیریت بیماری
کارگروه: 
حجم: 
5.54MB